Csontváry logó Üdvözöljük a
Csontváry Iskola honlapján!
Tehetségpont Örökös ökoiskola
 

Kezdőlap

Elérhetőségeink

Naptár

Étkezés

Iskolánk

Dokumentumok

Galéria

Ovisoknak

TÁMOP 3.1.4-12/1

ÖKO hírek

Digitális Témahét 2016

Alapítvány

Sajtómegjelenés

Erasmus+ program

Köznevelési mobilitási (KA122-SCH) pályázat:

NYITÁS A JÖVŐRE - Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek. A tanulás hatékonyságának növelése, a társadalmi leszakadást megakadályozó ismeretek, képességek, készségek, attitűdök átadása

(2021-1-HU01-KA122-SCH-000014191)

Erasmus+ program logo 2021-2027

Rövid távú programunk angolul

A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola rövidtávú projektje angol nyelven az alábbi linken érhető el: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2021-1-HU01-KA122-SCH-000014191

A Budapest XVIII. Kerületi
Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola
Európai Fejlesztési Terve

Küldetésnyilatkozat

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait a használható tudás megszerzése, az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Nevelőtestületünk alapvető céljának a színvonalas oktatás megteremtését tekinti, az ismeretek közvetítésével, a képességek, készségek és a személyiség fejlesztésével. Célunk, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő tovább haladást.

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, amelyben tanuló és tanára egyaránt jól érzi magát. Arra törekszünk, hogy gyerekeink megtanuljanak helyesen és okosan tanulni, hogy felkeltsük bennük a tudás és a tanulás iránti vágyat, hogy felfedeztessük velük az alkotás izgalmát és örömét. Iskolánk kiemelt feladata, hogy elősegítse a tanulók személyiségének egészséges fejlődését. Nevelő-oktató munkánk során olyan légkör kialakítására törekszünk, melyet a demokratikus szellem, nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzés, egymás személyiségének, emberi méltóságának maximális tisztelete, a kölcsönös megbecsülés jellemez.

Kiemelt célunk továbbá az is, hogy minden területen fejlesszük tanulóink képességeit, készségeit, bővítsük ismereteit, és felkeltsük bennük az igényt az élethosszig tartó tanulásra.

Tanulóink képességeinek és készségeinek kibontakoztatása érdekében gondoskodunk a különböző képességű, illetve az eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről.

A jó képességű tanulók számára tehetséggondozó szakköröket szervezünk, felkészítjük őket tanulmányi versenyekre. A tananyag kiválasztásában, feldolgozásában a tanórai és tanórán kívüli munkában nélkülözhetetlen módszerként alkalmazzuk a differenciálást, a projekfeldolgozást. Alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit is.

Célunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket eligazodni az információk áradatában, hogy képessé tegyük őket a szelektálásra és a releváns információ kiválasztására, a megfelelően kiválasztott tudáselemek gyakorlati alkalmazására a mindennapi élet során.

Iskolán kívüli tevékenységekkel is kiegészítjük tanulóink ismereteit, segítjük a tanultak elmélyítését. Felkészítjük gyerekeinket arra, hogy természeti és társadalmi környezetüket megismerjék, védjék és formálják. Öko iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet kialakítására.

Célunk a tanulók lehetőségeinek megfelelő fejlődés biztosítása, a sikerélményhez juttatás, a pozitív viszonyulás kialakítása a tanuláshoz és az élet problémáihoz és az önálló munkára és együttműködésre való képességek fejlesztése. A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltételének tartjuk a tanulók személyiségének megismerését, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazását.

Fontos feladatainknak tekintjük a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárását, fejlesztését, az adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazását; az egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazását.

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánk célját akkor éri el:

Ha az iskolánkból kikerült tanulók a bennük kialakított pozitív énkép birtokában és az elsajátított gondolkodási műveletek segítségével, képessé válnak tudásuk bővítésére és alkalmazására a továbbtanulás során és hétköznapi életükben egyaránt.

Jövőkép

Jövőképünkben egy olyan, dinamikusan fejlődő intézmény szerepel, amely minőségi munkájával jelentős szerepet tölt be a kerületben nevelő-oktató munkája által és minden gyermek/tanuló számára egyenlő hozzáférést biztosít a minőségi neveléshez-oktatáshoz.

Iskolánk jövőjének építéséhez biztos alapot jelent a szakmailag jól képzett, elkötelezett pedagógusokból álló nevelőtestület, amely a munka világának elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodva, nyitott a folyamatos megújulásra, ugyanakkor értékeink, hagyományaink megőrzését is feladatának tekinti.

Hosszútávú szakmai céljaink:

- Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása minden tanulónknak

- A tanulás hatékonyságának növelése, a társadalmi leszakadást megakadályozó ismeretek, képességek, készségek, attitűdök hatékony átadása

- Pedagóguskompetenciák tovább fejlesztése

- Az intézmény modernizációja, permanens intézményfejlesztés

Ezen célok eléréséhez kívánunk nemzetközi tapasztalatokat szerezni, nemzetközi együttműködéseket kialakítani, melyhez a következő stratégiai célokat határozzuk meg:

- Rövidtávú célok: tanári mobilitások

- Középtávú célok: szakmai látogatások, partneri együttműködések

- Hosszútávú célok: tanulói mobilitások

Feladataink:

1. Tapasztalatszerzés sikeres iskolarendszerekről

Intézményünk Budapest egyik legnagyobb kerületében, a Havanna lakótelep szívében található, melynek lakossága nagyon vegyes társadalmi képet mutat. Tanítványaink jelentő részének családja a leszakadással, a megfelelő anyagi körülmények megteremtésével küzd, ezért gyermekeik nevelésére, tanítására, világképük tágítására kevés lehetőségük van. Ezt a szerepet az iskolának kell átvennie, hogy diákjaink sikeresek lehessenek a továbbiakban a tanulásban, majd a munkaerőpiacon is. A megfelelő tanulási motiváció kialakításával, a tudásra, az új ismeretekre való nyitottság, a fejlődés képessége elengedhetetlen a mai világban. Ennek kialakítására kívánunk jó gyakorlatokat elsajátítani fejlett európai oktatási rendszerekről ismereteket szerezve, melyek alkalmazásától elsősorban a lemorzsolódás csökkenését, a továbbtanulás sikerességét várjuk.

2. Pedagógusaink nyelvtudásának fejlesztése

Tantestületünk jól képzett. Alsós pedagógusaink változatos műeltségterülettel, felső pedagógusaink több szakkal rendelkeznek. A kötelezőtovábbképzéseken felül képezzük tovább magunkat. A pedagógus életpályamodell minőítéseit önként vállaljuk, 4 mesterprogram zajlik az iskolában. A nevelőestület nagy részét azonban érinti az aktív idegennyelv ismeret hiánya.

Izolált nyelvünkkel elszigetelve, saját közösségünkön belül tudunk kommunikálni. A gyermekeknek, akiket nevelünk, oktatunk már egy nemzetközi színtéren kell helyt állniuk. A poroszos, mennyiségorientált, frontális oktatás az európai oktatási rendszerekben alig jellemző a projektszemlélet, a minőégi tudás, a kompetenciaorientáltság és a nyelvoktatás fontossága került előérbe. Fel kell zárkóznunk ezekhez az elvárásokhoz, hogy a gyermekeket is olyan skillekkel ruházzuk fel, úgy engedjük ki az iskolánkból, hogy a helyt tudjanak állni nemcsak itthon, hanem bárhol a világban. Ezek továbbadásához elengedhetetlen, hogy ilyen téren képzett, tudásukat aktívan használó kollégákkal dolgozzunk együtt.

Közösségi médiában pedagógusok tudásmegosztó fórumain jó gyakorlatainkat közkinccsé tehetjük, ha a többség számára érthetőnyelven (angolul, németül) publikálunk. Élethosszig tartó tanulásunkat ezeken a fórumokon szintén gyarapíthatjuk, tudásunkat fejleszthetjük, ha az idegennyelvű kollégák tudását elsajátítjuk, beépítjük a hétköznapi eszköztárunkba az ott szerzett ismereteket.

Mivel nagyon kevés pedagógusunk képes idegen nyelven kommunikálni, ám a nemzetközi projektekben való részvételre nagyon motiváltak, illetve szeretnének a későbbiekben szakjukhoz kapcsolódó kurzusokon is részt venni, szakirodalmat olvasni, így alapvető hogy a nyelvtudásukat, nyelvtanulásuk fejlesztését segítsük nyelvi környezetben is.

3. Új módszerek, ismeretek elsajátítása a tanulás hatékonyságának növelésére

A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítására minden időben szükség van. Különösen igaz ez a rohamos informatikai fejlesztések és a Z generáció oktatásának időszakában. Ahhoz, hogy képesek legyünk motiválni a digitális generációhoz tartozó diákjaikat, új módszerek megismerésére és alkalmazására van szükségük. Ennek megvalósulásához nélkülözhetetlen, hogy módszertanilag jól képzettek és az infokommunikációs technológiákban is jártasak legyünk.

Célunk, hogy megismerjük a piaci lehetőségeket az általános és középfokú oktatás terén. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a tapasztalat útján való tanulásra, hatékonyan beépíteni munkánkba pl. a Gamifikáció, Robotika, kódolás, e-Learning adta lehetőségeket a használható tudás érdekében. Hasznos segítséget szeretnénk kapni a módszertani beillesztési lehetőségekről, hogy a megfelelő időben, az adott helyzethez igazodva választhassuk ki a megfelelőeszközt.

Az általában hátrányos helyzetű lemorzsolódással, társadalmi leszakadással veszélyeztetett tanulóink tanulási motivációjának növelésére keresünk hatékony módszereket, melyek természetesen a többségi tanulók számára is haszonnal járnak. Az esélyegyenlőség feltételeinek javítását ebben látjuk.

Eredmények:

A nemzetközi mobilitástól és együttműködéstől azt várjuk, hogy pedagógusaink nyelvismerete aktivizálódjon, szakmailag, emberileg újuljanak meg, látókörük bővüljön, új tapasztalatokkal, tudással gazdagodjanak és ennek hatása jelenjen meg a mindennapi oktató-nevelőmunkájukban. A mobilitásban részt vevőpedagógusok mentorai lesznek tanító/ tanár párjaiknak, így a megszerzett tudás rövid idő belül

megkétszerezőik, amitől azt várjuk, hogy a tudás-transzfer hatása a tanulókon is rövid idő belül érezhető lesz.

A magas részvételi aránytól azt várjuk, hogy sokféle tapasztalattal bővüljön, színesebbé váljon intézményünk oktatási stratégiája, az oktatás és tanulás minősége tovább javuljon. A tudásmegosztás záloga is a magas számú pedagógus és vezető részvétel, hiszen a tanultak, megfigyelések, látogatások itthoni alkalmazása, beépítése a szakmai munkába direkt (belsőképzések, mentorálás) és indirekt (jó gyakorlat követése) módon hat a tantestület többi tagjára, az iskola egészére.


„NYITÁS A JÖVŐRE” CÍMŰ PROJEKT ÜTEMTERVE

Mikor?

Tevékenység

Felelős

A projekt előtt

2021. április

Projektcsapat összeállítása

Gáspár Attiláné

2021. április

Továbbképzések kiválasztása

résztvevők

2021. május

Fenntartóval való egyeztetés a pályázatról

Gáspár Attiláné

2021. május

Pályázati anyag elkészítése

résztvevők

2021. május 11.

Pályázat végső egyeztetése, beadása

Gáspár Attiláné
Kertész Edina

2021. aug. 31-ig

Projektcsapat első előkészítő megbeszélés

Gáspár Attiláné

2021. szept. 30-ig

Pénzügyi egyeztetés fenntartóval, szerződés aláírása

Gáspár Attiláné

2021. okt. 31.

Egyeztetés külföldi partnerekkel, iskolákkal, jelentkezések véglegesítése

Kertész Edina

2021. nov. 30-ig.

Erasmus aloldal létrehozása iskolai weblapon, közösségi média felületeken a támogatás megjelenítése

Erdélyi Ágnes

2021. okt.

Utazásszervezés elkezdése

résztvevők

2021. nov. 30-ig

Továbbképző intézeteknek szükséges információk megküldése, részvételi díjak átutalása

Kertész Edina

A projekt közben

2022. márc. 30-ig

Tervezett mérések előkészítése, lebonyolítása, értékelése

Gál Anikó

2022. július

A mobilitások megkezdődnek

résztvevők

2022. augusztus

A mobilitások vége

résztvevők

2022. aug. 31-ig

A mobilitások tapasztalatainak megvitatása

Gáspár Attiláné

2022. okt. 21.

Erasmus nap 1.

Fadgyas Edina

2022. nov. 30-ig

A mobilitásoknak az intézmény működésére vonatkozó tapasztalatainak megosztása, tudásmegosztás intézményen belül, a projektben nem résztvevő kollégák számára is.

Gáspár Attiláné

2023. jan. 31-ig

Egyéni beszámolók megírása

résztvevők

2023. febr. 28-ig

Második (kontroll) mérés előkészítése, lebonyolítása, értékelése

Gál Anikó

2023. márc. 10.

Erasmus nap 2.

 

2023. márc. 31-ig

Iskola honlapján Erasmus+ oldal véglegesítése

Erdélyi Ágnes

 

Vissza az oldal tetejére